ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de detaillist, nader te noemen verkoper, en de individuele klant. Eventuele andere door de klant gehanteerde inkoopvoorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk vooraf door de verkoper zijn aanvaard.
Indien door de verkoper eventuele afzonderlijke installatievoorwaarden danwel branchevoorwaarden gehanteerd worden, dienen deze beschouwd te worden als aanvulling op de onderstaande voorwaarden.

OVEREENKOMST

Artikel 1

Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod door de klant is aanvaard. Indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging.

Artikel 2

Indien de overeenkomst wordt ontbonden door toedoen of nalaten van de klant, zal de verkoper gerechtigd zijn de in redelijkheid door hem gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen onder de verplichting deze aan de klant te specificeren

LEVERING EN INSTALLATIE

Artikel 3

Aflevering/thuisbezorging geschiedt gratis, en uitsluitend tot de eerste drempel begane grond / tuinpad of een andere redelijk bereikbare plaats van het door de klant opgegeven adres. Verkoper of transporteur bevestigt, per e-mail, post of telefonisch de afleverdatum aan de klant. Indien de aflevering niet op deze datum plaats kan vinden en evenmin in de navolgende 21 dagen, uitsluitend door oorzaken welke niet aan de klant zijn toe te rekenen, zal de verkoper de klant daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de klant op de afgesproken afleverdag / tijdstip niet op het opgegeven afleveradres aanwezig is, waardoor er niet afgeleverd kan worden, zal de levering mee terug genomen worden naar de vestiging van het desbetreffende transportbedrijf, en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een tweede bezorging. De extra kosten van vervoer zullen doorberekend worden aan de klant. Speciaal overeengekomen aflevertijden, zoals leveringen vóór of na 12.00 uur, of zgn. tijdsvensters zullen met een extra toeslag per postcode gebied aan de klant doorberekend worden.

Artikel 4
Indien levering niet mogelijk is door overmacht of een andere oorzaak die de verkoper niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden. Onder overmacht wordt tenminste verstaan: staking, oproer, molest, diefstal of brand bij verkoper, danwel toeleveranciers, alsmede elke onvoorziene van buiten komende oorzaak. Indien verkoper zich op overmacht beroept, dan is de klant gerechtigd na het stellen van een termijn tot nakoming van 5 werkdagen, de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden, behoudens indien de oorzaak van de overmacht gelegen is in de risicosfeer van de klant.

Artikel 5
Het feitelijke afleveringstijdstip geldt als levering, tenzij uitvoeren van installatie van het apparaat is overeengekomen. Indien overeengekomen, kan installatie op de plaats waar het apparaat werkzaam dient te zijn plaatsvinden. Tenzij anders overeengekomen gebeurt dit op rekening van de klant. Desgevraagd zullen de kosten schriftelijk vooraf aan de klant worden opgegeven. Eventuele kosten zoals aanleg van voorzieningen, manuren en gebruikte materialen zullen als extra installatiekosten worden doorberekend.
De klant zal zelf met het installatiebedrijf de kosten van plaatsing / installatie afrekenen.

GARANTIE

Artikel 6
De verkoper levert de door hem te leveren goederen, tenzij anders overeengekomen, met in acht name van de fabrikant- of importeursgarantie. Bedoelde garantiebepalingen worden geacht een integraal onderdeel van de overeenkomst uit te maken, tenzij hiervan schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst is afgeweken.
De klant is voor een beroep op de garantie gehouden de originele factuur van de aankoop te overleggen in geval er een beroep op garantie gedaan moet worden.
Op een aangeschafte sauna, en op losse aparte onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

Artikel 7
Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld omdat het artikel uit de handel is genomen, dan zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft hierdoor het recht om de aankoop te annuleren.

Artikelen kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald. Ook kunnen nieuwe artikelen aan het assortiment worden toegevoegd, voor welke deze algemene voorwaarden zullen gelden. Bestellingen die op het moment van productwijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen en afspraken.

Artikel 8
De klant dient de afgeleverde artikelen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen na ontvangst, te controleren op eventuele gebreken of defecten. Reclameringen op grond van niet goed functionerende c.q. bestaande mankementen van de geleverde zaken dienen binnen 10 werkdagen, nadat deze geconstateerd zijn, schriftelijk bij de verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van reclame zal geacht worden te zijn vervallen.

REPARATIE

Artikel 9
Indien een geleverde sauna gebreken mocht vertonen of beschadigd mocht zijn bij aflevering zullen de geconstateerde gebreken of beschadigde onderdelen vervangen worden, zo snel als mogelijk zal zijn.

Voor eventuele reparaties of vervanging van onderdelen na de garantieperiode zullen zowel de onderdelen alsook de eventuele voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Op elke uitgevoerde reparatie zal bij normaal gebruik geen andere garantie van toepassing zijn dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

Artikel 10
Bij het uitvoeren van een reparatie na de garantie periode ontvangt de klant een gespecificeerde rekening. Betaling van de rekening dient contant te worden voldaan dan wel door middel van een gegarandeerd betaalmiddel. Bij niet contante betaling is de verkoper gerechtigd retentierecht op het gerepareerde artikel toe te passen.

BETALING / PRIJZEN

Artikel 11

Leveranties geschieden altijd tegen vooruitbetaling, per bank of giro of contant. Indien anders overeengekomen wordt, dan dient dit schriftelijk overeengekomen te zijn en geldt de overeengekomen betalingstermijn. Bij het overschrijden hiervan zal vanaf het moment van overschrijding de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Leveranties geschieden onder een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud van de leverancier, totdat alle facturen volledig zijn voldaan.
Alle genoemde prijzen op de website van Infrasol: www.infrasol.nl en www.infrarood-sauna.net, zijn in euro en inclusief BTW en gelden voor consumenten.
Alle genoemde prijzen zijn aan prijswijzigingen onderhevig en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Infrasol
's-Gravenzande tussentijds gewijzigd worden. Bestellingen die op het moment van prijswijziging al geplaatst zijn, vinden plaats volgens de op het moment van bestelling overeengekomen prijzen.

Artikel 12

Indien na aanmaning de verkoper genoodzaakt is zijn vordering tot incasso uit handen te geven, zal na aanmaning een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn van 10% van het nog openstaande factuurbedrag. De verkoper is gerechtigd eventuele nog lopende leveranties op te schorten in afwachting van integrale betaling van de openstaande facturen.

Artikel 13
Zolang door de klant niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, blijven alle geleverde zaken het eigendom van de verkoper. Zolang de klant in verzuim is, zal deze gehouden zijn de verkoper te allen tijde toegang te geven tot de door de verkoper geleverde zaken. Aan de verkoper wordt door de klant onherroepelijk toestemming verleend om ten behoeve van de verkoper een bezitloos pandrecht te vestigen op alle afgeleverde zaken en rechten.

Artikel 14
De door de verkoper gehanteerde prijzen zullen worden gehandhaafd, tenzij sprake is van kennelijke drukfouten, vergissingen of inmiddels opgelegde prijswijzigingen. Verkoper is te allen tijde gerechtigd van overheidswege opgelegde prijsverhogingen of heffingen door te berekenen. Met betrekking tot reparaties zal verkoper gerechtigd zijn, indien door de klant niet integraal aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, afgifte van bewerkte of gerepareerde goederen op te schorten.

NIET GOED, GELD TERUG

Artikel 15

De verkoper staat ervoor in dat de geleverde producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
De verkoper betaalt het volledige aankoopbedrag terug als blijkt dat de producten of diensten niet aan de in het aanbod vermelde specificaties voldoen. De klant kan de verkoper ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel16

Infrasol 's-Gravenzande kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van personen ten gevolge van het gebruik van de producten indien dit is te wijten aan de eigen schuld van de klant, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van het product. Bij het gebruik van het product dient de handleiding bij het product in acht te worden genomen. Bij twijfel over uw gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie dient u uw huisarts te raadplegen. De genoemde gewichten / maten / aanbevelingen genoemd in de website van Infrasol / folders of andere informatiedragers zijn uitsluitend als indicatie bedoeld.
Hieraan kunnen in geen enkel geval rechten worden ontleent.
Aansprakelijkheid van Infrasol is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst.

GESCHILLEN

Alle geschillen zullen worden beslecht door de normale bevoegde Nederlandse Rechter onder toepassing van Nederlands recht, tenzij de partijen schriftelijk vooraf overeenkomen het geschil door een Geschillencommissie te laten beslechten.

DISCLAIMER
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, sluiten Infrasol s-Gravenzande, de fysieke leveranciers, de redactie en de medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Productspecificaties zijn onder voorbehoud.
Infrasol s-Gravenzande heeft zowel het recht als de plicht foutieve informatie te corrigeren.
Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot info@infrasol.nl.
Op alle overeenkomsten die Infrasol aangaat met haar klanten en op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY GEWAARBORGD
Veilig en vertrouwd: uw privacy is gewaarborgd.
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Infrasol s-Gravenzande en de fysieke leverancier om de uitlevering te verzorgen. In deze bestanden worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel, bezorg- en betalingsgegevens.

©Infrasol 's-Gravenzande 2006, alle rechten voorbehouden.